اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب

2015

اجلاس فعالان اقتصادی غیر دولتی

جشن روز استقلال هند همراه با سفیر

06/11/94

جلسه صبحانه با اعضا هیات مدیره شورای ایران و هند

1394-12-16

نشست تجاری ایران و هند- خرداد۹۵

24/05/2016

جلسه با بازرگانان هندی مقیم امارات-خرداد۹۵

31/05/2016

امضا توافق نامه شهرك صنعتى مشترك ايران و هند در چابهار

The World's Trusted Currency Authority

XE Live Exchange Rates

خدمات مشتریان

خدمات مشتریان

خدمات مشتریان


نقشه سایت

Designed & Developed by NOAD.DIGITAL
Your Digital Partner